Биографията като вариант прочит (биографията на Неофит Бозвели от Петко Р. Славейков)


Павлова, Илиана (1999) Биографията като вариант прочит (биографията на Неофит Бозвели от Петко Р. Славейков) В: Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филология, 1999, Т. 37, кн. 1, с. 589–597. ISSN: 0861-0029, COBISS.BG-ID 1177533156 - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14983
 Илиана Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/