Кънев, Н. Титли и рангова йерархия във Византия през IX-XI в. (по данните на сфрагистиката). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор, 659 с., София, 2007. COBISS.BG-ID: 1242320612


Кънев, Николай (2007) Кънев, Н. Титли и рангова йерархия във Византия през IX-XI в. (по данните на сфрагистиката). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор, 659 с., София, 2007. COBISS.BG-ID: 1242320612 COBISS.BG-ID: 1242320612


 
  Дисертация
 Византия, рангова йерархия


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Непубликувано
  14963
 Николай Кънев

8. Цитирано в: Писменост, книжовници, книги: българската следа в културната история на Европа. Материали от Петата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“, Шумен, 26 – 28.04.2016 г., Шумен, 2018, с. 124-164. - на с. 157, бел. 5.

6. Цитирано в: Атанасов, Г., Вачкова, В. и П. Павлов, Българска национална история, т. III: Първо българско царство (680-1018), В. Търново, 2015, с. 446.

7. Цитирано в: Атанасов, Г., Вачкова, В. и П. Павлов, Българска национална история, т. III: Първо българско царство (680-1018), В. Търново, 2015, с. 568.

5. Цитирано в: Павлов, П. Векът на цар Самуил, София, 2014, с. 167.

1. Цитирано в: Тодоров, Т. Византийският титул магистър в историята на Първото българско царство. – В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14-16 май 2010 г., Шумен, 2012, 330-336, 334, бел. 1.

2. Цитирано в: Тодоров, Т. Византийският титул магистър в историята на Първото българско царство. – В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14-16 май 2010 г., Шумен, 2012, 330-336, с. 335.

3. Цитирано в: Тодоров, Т. Византийският титул магистър в историята на Първото българско царство. – В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14-16 май 2010 г., Шумен, 2012, 330-336, с. 336, бел. 18.

4. Цитирано в: Тодоров, Т. Контактите на византийските институции с Първото българско царство (680-969). Приноси на сфрагистиката, Шумен, 2012, с. 26.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/