Методи на обучение по правопис на български и английски език в началните класове.


Кънева, Пенка (2014) Методи на обучение по правопис на български и английски език в началните класове. Чуждоезиково обучение 2014, кн. 5, с. 521-541. ISSN 0205–1834 (Print). В съавторство с Даниела Тодорова Йорданова. СПРАВКА: Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна и нформация. ЧУЖДОЕЗИКОВО обучение = Foreign language teaching: двумесечно научно-методическо списание. - София: МОН, 1985-. ISSN 0205-1834 (print) 1314-8508 (online). Световна база данни: Web of Science 2015-. COBISS.BG-ID 1265406436


 
  Студия
 
 Издадено
  14954
 Пенка Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/