Приложение на диктовката в обучението по правопис на български и английски език.


Кънева, Пенка (2012) Приложение на диктовката в обучението по правопис на български и английски език. Сборник доклади от научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 25-26 октомври 2012 година, том 1, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, с.181-190. В съавторство с Даниела Тодорова Йорданова. ISBN 978-954-753-104-8. COBISS.BG-ID1262087908


 
  Доклад
 
 Издадено
  14953
 Пенка Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/