Лекции по статистически методи в психологията


Цветков, Димитър (2015) Лекции по статистически методи в психологията Велико Търново, ИВИС, 2015. ISBN 978-619-205-003-0. COBISS.BG-ID: 1267761892


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  14932
 Димитър Цветков

2. Димитър Димитров. Възможности за усъвършенстване на професионалното лидерство във военните формирования. Дисертация за получаване на образователната и научна степен "Доктор". Велико Търново, 2015.

3. Ралица Василева-Иванова. Интерактивни методи на обучение за формиране на преподавателски компетентности у бъдещите учители по математика. Дисертация за получаване на образователната и научна степен "Доктор". Русе, 2015.

1. Милен Иванов. Изследване на възможностите на географските информационни технологии за повишаване нивото но военна подготовка. Дисертация за получаване на образователната и научна степен "Доктор". Велико Търново, 2014.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/