Вероятностни модели в теория на тестовете


Цветков, Димитър (2015) Вероятностни модели в теория на тестовете Велико Търново. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015. ISBN 978-619-208-006-8


 
  Монография
 


Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  14931
 Димитър Цветков

1. Димитър Димитров. Възможности за усъвършенстване на професионалното лидерство във военните формирования. Дисертация за получаване на образователната и научна степен "Доктор". Велико Търново, 2015.

2. Ралица Василева-Иванова. Интерактивни методи на обучение за формиране на преподавателски компетентности у бъдещите учители по математика. Дисертация за получаване на образователната и научна степен "Доктор". Русе, 2015.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/