„Отношение (резултати) между заложената проблематика и крайният художествен продукт при проектирането и реализацията на монументално живописната украса в три сакрални обекта“


Аврамов, Владимир (2012) „Отношение (резултати) между заложената проблематика и крайният художествен продукт при проектирането и реализацията на монументално живописната украса в три сакрални обекта“ //„Бого-словський вiсник – збiрник наукових праць, № 6, Чернiвецький нацiональний унiверситет, Чернiвцi, 2012, , УДК 75.052, с. 152–171


 Разгледани са основни начини на стилово съвместяване в православен храм
  Статия
 стенопис, художествен синтез, православен храм, проектиране
 Издадено
  14924
 Владимир Аврамов

1. //„Бого-словський вiсник – збiрник наукових праць, № 6, Чернiвецький нацiональний унiверситет, Чернiвцi, 2012, , УДК 75.052, с. 152–171

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/