Родна реч в детската градина (3 – 7-г). Велико Търново: Слово, 2003, 240 с.


Петрова, Веселинка (2003) Родна реч в детската градина (3 – 7-г). Велико Търново: Слово, 2003, 240 с. ISBN 954 439 -756-6 COBISS.BG-ID 1040753124


 В монографията са обобщени резултатите от психолого-педагогическо изследване върху развитието на устната реч в предучилищна възраст. Систематизирани са съвременните условия, в които детето овладява умения за общуване и формира достъпни представи за своята устна реч. Предложени са вариантни решения за възпитателна работа в детската градина, чрез които се подпомага речевото развитие на детето в условията на организираното предучилищно възпитание.
  Монография
 овладяване на родния език


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  1488
 Веселинка Петрова

7. с. 218 Кузманова-Карталова, Д. Йорданова. История на педагогическия факултет (1984-2012). Велико Търново: ФАБЕР, 2013, с. 220. ISBN 978-619-00-0004-4 COBISS.BG-ID 1266220260

6. 240 с. Проданов, Георги. Хигиена и здравно образование. Пловдив: АСТАРТА, 2011, 208 с. ISBN 978-954-350-115-1 COBISS.BG-ID 1238721252 с 199

4. Мандева, Мариана. Особености на детската лексика на „входа“ в подготвителна за училище група. В: Образованието в глобализиращия се свят. Сборник доклади. Част първа. Юбилейна научна конференция Двадесет години Педагогически факултет. Велико Търново, 15 – 16 октомври 2004 г. Ред. проф. д.п.н. Пламен Легкоступ. Велико Търново: УИ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с.139-141, ISBN 978-954-524-608-1 COBISS.BG-ID 1042684900, с.139, с. 141

5. Симеонова, Тинка. Музикалното изкуство в празниците и развлеченията. – Предучилищно възпитание, 2007, LV, бр. 4, с. с. 38-40, Print ISSN 0204 – 7004, с. 40

1. 240 с. Проданов, Георги. Хигиена и здравно възпитание. Велико Търново: Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 227 с. ISBN 954-524-416-X COBISS.BG-ID 1042518756, с. 217

2. Пенева, Полина. За усъвършенстване на артикулационния праксис. – Предучилищно възпитание, 2004, 51 (8), с. 12-14, ISSN 0204 – 7004 COBISS.BG-ID 1165011684, с. 12, с. 13, с. 14

3. Проданов, Георги. Хигиена и здравно възпитание. Велико Търново: Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 227 с. ISBN 954-524-416-X COBISS.BG-ID 1042518756, с. 62, с. 217

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/