Становище от доц. д-р Светлозар Методиев Влайков, член на Научното жури въз основа на Заповед № РЗ-877/28.05.2013 по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 2. хуманитарни науки, професионално направление 2.1. филология, научна специалност История на българския език за нуждите на катедра „Обща лингвистика и старобългаристика”, Филологически факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, обявен в „Държавен вестник”, бр. 28, от 19.03.2013 г.


Влайков, Светлозар (2013) Становище от доц. д-р Светлозар Методиев Влайков, член на Научното жури въз основа на Заповед № РЗ-877/28.05.2013 по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 2. хуманитарни науки, професионално направление 2.1. филология, научна специалност История на българския език за нуждите на катедра „Обща лингвистика и старобългаристика”, Филологически факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, обявен в „Държавен вестник”, бр. 28, от 19.03.2013 г. У нас


 
  Рецензия
 
 Издадено
  14866
 Светлозар Влайков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/