Следите на Светото писание в текстовете на старобългарската литература.


Грудков, Венелин (2006) Следите на Светото писание в текстовете на старобългарската литература. Сб. Свое и чуждо в културата на българи и сърби. Съст. Мария Илиева и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, (c. 245-2520. ISBN 954 524 519 0 COBISS.BG-ID 1243657956


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14857
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/