New extremal self-dual codes of lengths 42 and 44


Буюклиева, Стефка (1997) New extremal self-dual codes of lengths 42 and 44 IEEE Trans. Inform. Theory, vol.43, pp.1607-1612, IF 1,354, Print ISSN 0018-9448


 -
  Статия
 self-dual codes, automorphisms


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Математика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  1485
 Стефка Буюклиева

12. Венелин Монев, ”Паралелна реализация на някои комбинаторни алгоритми, свър- зани с теория на кодирането”, Дисертация за присъждане на образователната и научна степен ”доктор”, Велико Търново, 2015.

13. Николай Янков, ”Оптималми самодуални кодове с нетривиална група от авто- морфизми”, Дисертация за придобиване на научната степен ”доктор на науките”, Шумен, 2015.

11. Nikolay Yankov, Moon Ho Lee, New binary self-dual codes of lengths 50-60, Designs, Codes and Cryptography 73 (2014), 983–996.

9. C. Aguilar-Melchor, P. Gaborit, Jon-Lark Kim, L. Sok, P. Sol´e, Classification of extremal and s-extremal binary self-dual codes of length 38, IEEE Transactions on Information Theory, 58 (2012), 2253–2262.

10. Hyun Jin Kim, The binary extremal self-dual codes of lengths 38 and 40, Designs, Codes and Cryptography, 63 (2012), 43-57.

8. Никола Зяпков, ”Групи от автоморфизми в теорията на Галоа и в теорията на ко- дирането”, Хабилитационен труд за присъждане на научното звание ”Професор”, Шумен, 2009.

7. N. Yankov, R. Russeva, Classification of the Binary Self-Dual [44,22,8] Codes with Automorphisms of Order 7, Proceedings of the 37th Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, (2008), 239-244.

5. R. Yorgova, Constructing self-dual codes using an automorphism group, Information Theory Workshop ITW ’06, Chengdu, China, 22-26 Oct. 2006, 11-15.

6. Николай Янков, ”Самодуални кодове”, Дисертация за присъждане на образова- телната и научна степен ”доктор”, Шумен, 2006.

4. W.C. Huffman, On the classification and enumeration of self-dual codes, Finite Fields and Their Applications 11 (2005), 451-490.

2. D. Dalan, New extremal binary [44, 22, 8] codes, IEEE Trans. Info. Theory 49 (2003), 747–748.

3. Daniel B. Dalan, New Extremal Type I Codes of Lengths 40, 42, and 44, Designs, Codes and Cryptography, Vol. 30, pp. 151-157, 2003.

1. V. Yorgov, The extremal codes of length 42 with automorphism of order 7, Discrete Mathematics 190 (1998) 201-213.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/