Символно-митологични пластове в агиографския цикъл, посветен на св.Иван Рилски.


Грудков, Венелин (2001) Символно-митологични пластове в агиографския цикъл, посветен на св.Иван Рилски. Сб. Българистични проучвания. 7: Атуални проблеми на българистиката и славистиката - Шеста международна научна сесия Велико Търново, 17-18август 2000г. Гл. ред. Илия Пачев. (с. 65-72). Велико Търново: ПИК, 2001 /Велико Търново:Фабер/ ISBN 954-736- 058- 2 COBISS.BG-ID 1037804516


 
  Доклад
 библия, словесен образ, култ


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14841
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/