Култът към Иларион Мъгленски в агиографията на XIII в.


Грудков, Венелин (1993) Култът към Иларион Мъгленски в агиографията на XIII в. Славистични проучвания: Сб. в чест на Х I междунар. славист. конгрес. Ред. кол. Людвиг Селимски и др.(с.149-157). Велико Търново. УИ "Св.св. Кирил и Методий". ISBN 954-524-041-5 COBISS.BG-ID 1025827044


 
  Статия
  търновска агиография, ереси, Асеневци


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14802
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/