Социални норми, перцепция и формиране на атитюди при българите


Манолов, Манол (2016) Социални норми, перцепция и формиране на атитюди при българите ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА, XV Международна научна конференция, Варненски свободен университет, Университетско издателство, ISSN 1314–0507, стр. 217-228, COBISS.BG-ID 1249054180


 Статията изследва процеса на придобиване на атитюди в българското общество. Основната причина, която провокира изследването са множеството статии, които представят взаимоотношенията между българите като изключително конфликтни. Повечето конфликтни ситуации са свързани поведение, но не и с междуличностна комуникация. Докладът представя изследваните лица като комплекс от характеристики, придобиващи форми, които оформят личността като категория социална норма. Предвид този факт дава основание да твърдим, че погрешните възприятия по отношение на личностната структура на другия е основание за създаване на атитюди към него.
  Доклад
 социални норми, атитюди, погрешни възприятия
 Издадено
  14800
 Манол Манолов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/