Адаптиране на инструмент за изследване на нагласите за норма по проблеми на отклоняващото се поведение


Манолов, Манол (0) Адаптиране на инструмент за изследване на нагласите за норма по проблеми на отклоняващото се поведение Втора международна студентска научна конференция „Превенция и рехабилитация на детското психично здраве“, 23-24.04.2016 г., гр. Велико Търново


 Предмет на настоящия доклад е адаптиране на инструмент за изследване на нагласите за норма касаещи поведение идентифицирано като девиантно и е възникнало в следствие на погрешни схващания по отношение на социалната норма. Цел на инструмента е отдиференцирането на различните типове норми /обща; актуална; възприемана; в следствие на погрешни схващания/ и презентацията на „истината“ като превенция на въвличането в отклоняващото се поведение. Докладът е базиран на проучване и анализ на теорията за социалните норми, както и конкретен подход [1] и обобщение на отчетите на Инспектор Детска педагогическа стая /ИДПС/ и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ за календарната 2015 г. Едновременното разглеждане цели идентифициране на тенденциите за отклоняващо се поведение при децата в България. След анализа на предното става ясно, че една част от децата извършват противообществени прояви с мотив, че „всички други го правят“, което възниква в следствие на погрешни схващания за социалната норма по проблема. Погрешните схващания са продукт на насочения към микросредата поглед, без същият да е опосредстван от действителните данни по отношение на конкретното поведение. Репрезентацията на събираните данни представлява метод за превенция, измерим в следваща година, след обобщение на мотивите на децата, обекти на възпитателни дела в периода следващ този на интеграцията на съответната превантивна програма.
  Доклад
 социални норми, девиантно поведение, погрешни схващания
 Под печат
  14799
 Манол Манолов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/