Съвременни методи на обучение и стил на учене (практически опит с две групи обучаеми). В:Сборник ”Юбилейна международна конференция “20 години специалност “Психология” – пътуване към себе си”,Ред. Даниела Тасевска, Велислава Чавдарова, Милена Моцинова, Пресиян Бургов, Добрин Добрев. Университетско издателство "Св.Св. Кирил и Методий”, 2015, с. 19-27. ISBN 978-619-208-022-8, COBISS.BG-ID 1279489764


Бораджиева, Елена (2015) Съвременни методи на обучение и стил на учене (практически опит с две групи обучаеми). В:Сборник ”Юбилейна международна конференция “20 години специалност “Психология” – пътуване към себе си”,Ред. Даниела Тасевска, Велислава Чавдарова, Милена Моцинова, Пресиян Бургов, Добрин Добрев. Университетско издателство "Св.Св. Кирил и Методий”, 2015, с. 19-27. ISBN 978-619-208-022-8, COBISS.BG-ID 1279489764 Велико Търново


 На базата на наблюдение, в продължение на четири години, на две групи обучаеми от два университета, в доклада се обсъждат съвременни методи и форми на обучение, съотнесени към стила на учене. Използван е моделът на Фелдер – Силверман, тъй като авторите му свързват стила на учене със стила на преподаване. Те обосновават избора на методи на базата на познаването на стиловете на учене на обучаемите. Коментират се предимствата и недостатъците на няколко съвременни методи на обучение според преобладаващите стилове на учене в двете наблюдавани групи. Очертават се трудностите на организационната среда за по-ефективно прилагане на разгледаните методи.
  Доклад
 стил на учене, методи на обучение
 Издадено
  14795
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/