Проблеми на комуникацията обучаващ – обучаем. В: Личност, мотивация, спорт. Т. 17. С.: НСА ПРЕС, 2012, с. 143-149.ISNN 1312-0166, COBISS.BG-ID 1121708004


Бораджиева, Елена (2012) Проблеми на комуникацията обучаващ – обучаем. В: Личност, мотивация, спорт. Т. 17. С.: НСА ПРЕС, 2012, с. 143-149.ISNN 1312-0166, COBISS.BG-ID 1121708004 София


 Статията е посветена на проблема за академичното общуване в днешния свят. По литературни източници е представена характеристика на поколенията, които съжителстват днес. Акцентът е поставен на типологичните особености на поколенията, чиито представители са преподаватели в университетите и на поколението, чиито представители са съвременните студенти. Очертани са най-често срещаните проблеми на общуването между тях. На базата на професионалната практика, натрупания опит и най-вече на интереса на авторите се посочват възможностите за постигане на взаимно разбиране и успешно развитие на комуникацията в аудиторните и извънаудиторните форми на обучение. Дадени са конкретни примери за приложение на стратегиите, използвани във взаимоотношенията между поколенията, които произтичат от специфичния характер на военната и спортнопедагогическата дейност.
  Статия
 академично общуване, типологичните особености на поколенията
 Издадено
  14792
 Елена Бораджиева

2. Цитирано от: Гърмидолова, М. Съвременни стратегии за обучението на учениците от нет поколението. В:Педагогически алманах, 2016, №2, с. 214. Print ISSN 1310-358X Online ISSN 2367-9360 http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol24/iss2/4, COBISS.BG-ID 1121205220

1. Млячкова, М. Интерактивни методи и средства за обучение в занятията по живопис. Съвременни стратегии за преподаване на живописна композиция. Сб. От сетивното към визуалното. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, на с.38. ISBN ISBN 978-619-208-039-6 COBISS.BG-ID 1274367204

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/