Практики на комуникативната технология във вуз: традиция и новаторство. Елена Бораджиева, Красимира Йонкова, Даниела Тасевска. Библиотека “Диоген”, Велико Търново, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, Психология, 2015,том 23, бр.1,с.7-26, ISBN 978-619-208-063-1,COBISS.BG-ID 1287453156


Бораджиева, Елена (2015) Практики на комуникативната технология във вуз: традиция и новаторство. Елена Бораджиева, Красимира Йонкова, Даниела Тасевска. Библиотека “Диоген”, Велико Търново, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, Психология, 2015,том 23, бр.1,с.7-26, ISBN 978-619-208-063-1,COBISS.BG-ID 1287453156 Велико Търново


 Разработената от доц. Бораджиева част на студията се отнася към резултатите от проведената от нея анкета, в отговор на целите на разработения проект от авторския колектив на публикацията “Практики на комуникативната технология на обучението във висшите учебни заведения”. В студията се обсъждат нови комуникативни форми и възможността за приложението им във висшите училища. Целта на проведеното анкетно проучване със студенти-психолози е да се установи тяхното мнение за практиките на комуникативните технологии на обучението във Великотърновския университет. Извадката не е представителна за университета, но резултатите са изцяло информативни за проблемите на комуникацията между преподавателския и административния персонал на катедрата по Психология със студентите от специалността. Според мнението на студентите най-добре развита е комуникацията с преподавателите. Но тревожен е високият процент на посочилите, че няма достатъчно ефективна комуникативна връзка по проблемите на организацията на учебния процес. Като изключително слаба студентите определят връзката с административния персонал. Отговорите в анкетата са показателни относно най-чести проблеми, по които студентите трудно намират отговор и които са значителни пропуски на информационната осигуреност в процеса на комуникация. Данните от анкетата могат да послужат за по-мащабно изследване на мнението на студентите от университета относно електронното информационно обслужване, което е част от наскоро приключилия проект “Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий" по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
  Студия
 практики на комуникативни технологии във ВУЗ, анкетно проучване, електронно информационно обслужване
 Издадено
  14791
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/