Проектно-ориентирано обучение: смисъл, технология, ефекти. Библиотека “Диоген”, Велико Търново, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, Психология, 2013,т.21,бр.1, стр.7-24, ISBN 954-524-923-5, ISSN 1314-2763, COBISS.BG-ID 1260455396


Бораджиева, Елена (2013) Проектно-ориентирано обучение: смисъл, технология, ефекти. Библиотека “Диоген”, Велико Търново, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, Психология, 2013,т.21,бр.1, стр.7-24, ISBN 954-524-923-5, ISSN 1314-2763, COBISS.BG-ID 1260455396 Велико Търново


 В студията се поддържа тезата, че предпоставката за качествено обучение е свързана със свободното и творческо участие на обучавания. Разгледан е подходът на проектно-ориентираното обучение, който не изисква просто репродуциране на определени знания, а провокира креативно мислене, вариативно приложение на теоретичното познание, съобразно собствена насоченост и интерес към реалността. Предполага дългосрочно планиране на дейност, работа в екип, изисква лична ангажираност и мотивираност, предоставя възможност за преживяване на удовлетворение от постигането на целите, които обучаемите сами са си поставили. Студията е създадена по време на изпълнението на изследователски проект “Проектно-ориентирано обучение на студентите от специалност Психология на ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, иницииран от доц. д-р Бораджиева и осъществен в екип от другите автори на студията. Изследователските цели на проекта, задачите, използваните методи и очакваните научни приноси, са представени от доц. Бораджиева. Тя провежда и анализира в студията резултатите от анкетно проучване за нагласите за проектно-ориентирано обучение на студентите от първи и втори курс от специалност Психология. Обяснимо, студентите от втори курс изявяват готовност да проявят инициатива за изготвяне на проект, свързан с практическа дейност по специалността. Първокурсниците заявяват по-голяма готовност да се включат в проект, разработен от друг (преподавател, студент от по-горен курс, близък роднина). Студентите и от двата курса са готови да участват в чуждестранен проект, по който се търсят партньори-студенти. Обучаемите считат, че работа по проект, свързан с професионалната им реализация би стимулирал повече активност от тяхна страна в търсене на допълнителни знания по специалността. Анкетното проучване представя и по-широк кръг от проблеми, които стоят за решаване пред катедрата, с оглед оптимизиране на процеса на обучение в отговор на стратегическите цели на съвременното академично образование.
  Студия
 проектно-ориентирано обучение, анкетно проучване на нагласите на студентите за проектно-ориентирано обучение
 Издадено
  14789
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/