Разговорната реч и обучението по български език


Димитрова, Димка (2004) Разговорната реч и обучението по български език Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, т.34, кн.2 – Езикознание, с. 109-116. ISSN 0204-6369. COBISS-ID 1124241892


 Разглеждат се някои въпроси, свързани с книжовноразговорната реч и нейното усвояване от учениците в обучението по български език.
  Статия
 обучението по български език, книжовноразговорна реч, урок


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  14787
 Димка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/