Психология - обща, възрастова, педагогическа и спортна. Велико Търново: Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, 2014 г., 208 с., ISBN 978-954-524-953-2,COBISS.BG-ID 1265741284


Бораджиева, Елена (2014) Психология - обща, възрастова, педагогическа и спортна. Велико Търново: Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, 2014 г., 208 с., ISBN 978-954-524-953-2,COBISS.BG-ID 1265741284 Велико Търново


 Първата част на учебника включва тематиката на програмата по “Психология – обща, възрастова, педагогическа и спортна” за специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание”. От първа до четвърта глава съдържанието обхваща съвременната проблематика на общата психология като тя е представена като знания, които допълват и обогатяват специализираната подготовка на студентите – бъдещи спортни педагози. Възрастовата и педагогическата психология са застъпени обзорно. Подбран е по един акцент – при възрастовата психология това е проблемът за психическите особености на развитието в юношеска възраст, а при педагогическата психология - това е методологията за психолого-педагогическо проучване на ученика, които подпомагат студентите в самостоятелната им работа с допълнителната литература посочена в програмата и представянето им на семинарните занятия. Първата част на учебника завършва с кратък речник на използвани термини и информация за цитирани учени.
  Учебник / Учебно помагало
 проблематика на съвременната психология, обща психология, възрастова психология, педагогическа психология




 Издадено
  14785
 Елена Бораджиева

1. Стойчева, В. Ефективност на професионалноориентирана методика за физическа подготовка. Сб. Педагогическото образование - традиции и съвременност. В. Търново, 2017, с. 88-95, ISSN:2534-931

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/