ПСИХОЛОГИЯ И СИГУРНОСТ. Велико Търново:Издателство на НВУ, 2013, стр.-145, ISBN 978-954-753-176-5, COBISS.BG-ID 1273892068


Бораджиева, Елена (2013) ПСИХОЛОГИЯ И СИГУРНОСТ. Велико Търново:Издателство на НВУ, 2013, стр.-145, ISBN 978-954-753-176-5, COBISS.BG-ID 1273892068 Велико Търново


 Учебникът е предназначен за обучаемите в образователно квалификационна степен “магистър” по специалността “Национална и регионална сигурност” в задочна и дистанционна форма, по дисциплината “Психология и сигурност”. Съдържанието е структурирано в шест глави. В първата глава са изложени базисните психологични теории, изяснени са основните психологични понятия, представени са основните психологични методи и тяхната триангулация. Втора глава анализира многозначността на понятието “сигурност” и неговото психологическо съдържание. С оглед на целите на програмата, трета глава третира проблеми на психическата регулация на поведението. Представени са достиженията на психологията, които имат отношение към сигурността чрез интересни експериментални изследвания, описани в научната литература. Разглеждат се особености на когнитивните процеси, познаването на които би могло да подобри оценката при вземането на решения, свързани със сигурността. Коментира се влиянието върху регулацията на поведението на психологичните типове и на някои личностни черти, изведени в психологични изследвания. Изяснена е ролята на ценностите за поведението на човека. В четвърта глава, в рамките на три подбрани теории е направен психологически анализ на причините за произшествия. В пета глава е поставен проблемът за професионалния подбор на кадри, който има значимо, но недооценено у нас място както за индивидуалната, така и за социалната сигурност. Изяснени са целта и методите за професионален подбор, критериите за подбор при различни позиции, коментирани са етичните проблеми при участие в подбор на кадри. Професионалното ориентиране и ролята му за сигурността и удовлетвореността на личността са анализирани в края на главата. В приложение №1 към учебника са поместени въпросници за търсене на подходяща професионална кариера. “Социално-психологична подкрепа и психотерапевтична помощ” е последната глава в учебника. В нея се прави анализ на несигурността и заплахата на индивидуално равнище и произтичащите от тях негативни състояния за личността. Изясняват се същността и видовете социално-психологична подкрепа и тяхното значение за психичното благополучие на личността. Поставя се проблемът за специализираната психотерапевтична помощ, с оглед на изясняване на нейната необходимост и значимост за сигурността на личността и обществото. В приложение №2 е предложен психологично диагностичен въпросник за тревожност. Към комплекта за дистанционно обучение, освен учебника са приложени два филма – “Тайните на мозъка” и “Човешките инстинкти”, които визуализират проблематиката на курса.
  Учебник / Учебно помагало
 сигурност, несигурност, психична регулация на поведението, психологически анализ на причините за произшествия, професионален подбор и сигурност
 Издадено
  14784
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/