Книга на символите. В. Търново, 2003, 235 стр., ISBN 954 775 200 6.


Влайков, Светлозар (2003) Книга на символите. В. Търново, 2003, 235 стр., ISBN 954 775 200 6. У нас


 
  Книга
 
 Издадено
  14778
 Светлозар Влайков

6. Колоритът и контурът като способи за постигане на психологическо въздействие в българската портретна живопис от края на XX и началото на XXI век – дисертационен труд, ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, 2015 г. – в съдържанието на с. 165

7. Конова, М. Колоритът и контурът в портретното творчество на съвременни български художници. Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,ФНПП, брой 3/ 2015 г. с. 13 и с.17: http://www.fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html

8. Конова, М. Портретът днес или кризата като начин да бъдеш различен – съвременни проблеми на портрета в творчеството на художниците Андрей Даниел, Греди Асса и Стефан Алтъков. Трета национална научна конференция с международно участие Балкан Арт Форум 2015 (BARTF 2015), 9 – 10 октомври 2015 г. Нишки университет, Факултет по изкуствата, Ниш (Република Сърбия) с. 13 ISBN 978-86-85239-26-7

9. Конова, М. Слово и образ в живописните творби на художника Стефан Алтъков. Списание „СЛОВО И ОБРАЗ” на ПБФ, Университетско издателство при ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, април 2015 г. (под печат) с. 4 – 5

10. Конова, М. Учебна програма по дисциплината „Орнаментална композиция” (код 1997641) на специалност „Църковни изкуства” при ПБФ на ВТУ с. 5

5. Конова, М. Цвят, контур и ритъм в композицията. Научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по индустриален дизайн”, 12 – 13 декември 2014 г., Национална художествена академия „Николай Павлович”, София, (електронно издание) с. 4, ISBN 978-954-2988-19-9

4. Доц. д-р Лаура Димитрова. Дисертация на тема "Възпитателни функции на постмодерния орнамент", София, 2013. СУ"Св. Климент Охридски"

3. Б. Байков, Политически брендинг, В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2007 год.

2. 2. 4. Сп. „Проглас”, В. Търново, 2006, кн. 1, с. 242

1. 1. 3. Алманах за литература и изкуство”Света гора”, В. Търново, 2004, кн. 5 (Д), с. 361. Рецензия за „Книга на символите” от Вл. Шумелов. ISBN 978-954-775-769-1.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/