“The Love Poetry of Edgar Poe and Peyo Yavorov”


Даскалова, Ярмила (2015) “The Love Poetry of Edgar Poe and Peyo Yavorov” ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА, т.1., Нов български университет, Изд. на НБУ, София, 2015, стр. 373-387. ISBN 978-954-535-892-0. COBISS.BG-ID1278214628


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  14749
 Ярмила Даскалова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/