“Charles Baudelaire’s “The Voyage” And W. B. Yeats’s “News For The Delphic Oracle”: Politics Of Perception And Strategies Of Representation In Two Poems On Departure And (Withheld) Arrival”


Даскалова, Ярмила (2017) “Charles Baudelaire’s “The Voyage” And W. B. Yeats’s “News For The Delphic Oracle”: Politics Of Perception And Strategies Of Representation In Two Poems On Departure And (Withheld) Arrival” ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА, т. 3. Нов български университет, Изд. на НБУ, София, 2017. ISBN 978-954-535-993-4. Pp. 321-337. COBISS.BG-ID1283258596


 Статията разглежда в компаративистично-паралелен интерпретативен план стихотворенията „Пътешествието” на френския автор Шарл Бодлер и „Вести за Делфийския оракул” на ирландския поет Уилям Бътлър Йейтс. Тя представлява опит за интертекстуален прочит на концепцията за пътуването”, която придобива разнопосочни, особено оригинални естетико-художествени измерения при двамата автори. Замислите им, обусловени както от характерните национални, гео-политически и културни контексти, към които принадлежат, така и от индивидуалното им творческо своеобразие и светоусещане, се реализират на различни нива: докато пътешествието при Бодлер, разпалено от неугасимите стремления на пътешествениците, е без конкретна цел във времето и пространството и всеки път води към непознатото и екзотичното, в пътуването от второто стихотворение пътешествениците отклоняват страстта си от мистериозното „някъде” и трасират маршрута на копнежите си в посока на търсене на познатото, на близкото. В този смисъл първото пътешествие е линеарно, а второто е кръгово, „Одисеевско” – то е пътуване към „дома” и паметта и завършва там, където е започнало.
  Статия
 пътуване, копнеж по необятното, Одисей, пристигане, древногръцка и келтска митологии


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  14733
 Ярмила Даскалова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/