Система за прозрачно управление на бизнес организациите и стратегия за осъществяване.


Пенчева, Ивалинка (2014) Система за прозрачно управление на бизнес организациите и стратегия за осъществяване. Сборник научни доклади от научно-практическа конференция "Перспективи за развитието на българската икономика", В. Търново, 30-31 октомври 2014 г. Ред. М. Павлова. В. Търново: Изд. "Ай анд Би", 2014 с. 1-12, ISBN 978-954-9689-84-6, COBISS.BG-ID 1279835620


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  14725
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/