За необходимостта от повишаване на производителността на труда.


Пенчева, Ивалинка (2014) За необходимостта от повишаване на производителността на труда. Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет“, Секция "Стопански факултет", В. Търново, 10 май 2013 г. , Ред. Р. Илева. В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2014, с. 92-100, ISBN 978-954-524-970-9, COBISS.BG-ID 1273298916.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  14724
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/