Организационната култура като инструмент за прозрачно управление.


Пенчева, Ивалинка (2014) Организационната култура като инструмент за прозрачно управление. Сборник с доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски“, В. Търново, 3-4 юли 2014 г., В. Търново: ИК НВУ "Васил Левски", 2014, т. 8, с.118-125. Print ISSN 1314-1937, Online 2367-7481, COBBIS.BG-ID 1274739428.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  14718
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/