Трудовото поведение като резултат от турболентно факторно влияние.


Пенчева, Ивалинка (2014) Трудовото поведение като резултат от турболентно факторно влияние. Сборник доклади от международна научна конференция "Икономика и управление в турболентна бизнес среда". София 6 юни 2014 г. Ред. Д. Милчева. София: Изд. "Академик Пъбликейшънс", 2014, т. I, c. 241-248, ISBN 978-954-2940-19-7 978-954-2940-19-7. НРС.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  14716
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/