Връзките с обществеността като управленска функция.


Пенчева, Ивалинка (2015) Връзките с обществеността като управленска функция. Сборник с доклади от международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“. София, 27 ноември 2015 г., София: Изд. Академик Пъбликейшънс, 2015, т. 2, с. 280-289, ISBN 978-954-2940-18-0. НРС.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  14710
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/