Релацията: прозрачно управление – елементи на организационната култура.


Пенчева, Ивалинка (2015) Релацията: прозрачно управление – елементи на организационната култура. Сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие“, Пловдив, 7-8 ноeмври 2014 г. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски" 2015, т. I c. 450-457. ISBN 978-619-202-036-1. НРС.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  14708
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/