Мажоритарната система и парламентарните избори в България от възстановяването на българската държавност до началото на деветдесетте години на ХIХ век., издателство "Фабер", гр. В. Търново, 250 с., 2010; 2014. ISBN – 978 – 954 – - 400 – 391- 3.


Галунов, Тодор (2014) Мажоритарната система и парламентарните избори в България от възстановяването на българската държавност до началото на деветдесетте години на ХIХ век., издателство "Фабер", гр. В. Търново, 250 с., 2010; 2014. ISBN – 978 – 954 – - 400 – 391- 3. Издателство "Фабер", гр. В. Търново, 250 с., 2010; 2014. ISBN – 978 – 954 – - 400 – 391- 3.


 Анализират се приложното поле на мажоритарната избирателна система в България през първите две десетилетия от приложението и.
  Монография
 избори, партии, система, плурализъм, конституция, събрание, околия.


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  14698
 Тодор Галунов

3. Живков, Св. Българският конституционализъм и еволюцията на изборните регулации в Европа през последната четвърт на ХIХ век. Сб. Модерният свят на българина. Търновската конституция от 1879 г., В. Търново, 2019 г., ISBN, 978-619-208-180-5, с. 113, цит. с. 40-41; 57.

2. Иван Стойчев Винаров в ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ПРОПОРЦИОНАЛНАТА ИЗБОРНА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ (1912–2014), ЦИТИРА НА С. 97, С. 11, 32; 40-44; 71-99; 102-103; 182-184; 199; 205-218 ОТ КНИГАТА.

1. Манолов, Г. Въведение в политическата наука, ISBN – 978 – 954 – 92776 – 8 – 5, цит. с. 284

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/