Избирателните системи в България (1919-1939 г.)."Фабер"", гр. В. Търново, 250 с., 2014 (трето допълнено издание). ISBN – 978 – 619 – 00 – 0170- 6


Галунов, Тодор (2014) Избирателните системи в България (1919-1939 г.)."Фабер"", гр. В. Търново, 250 с., 2014 (трето допълнено издание). ISBN – 978 – 619 – 00 – 0170- 6 "Фабер"", гр. В. Търново, 250 с., 2014 (трето допълнено издание). ISBN – 978 – 619 – 00 – 0170- 6


 Анализират се изборите и изборните практики в българските парламентарни избори през периода 1919-1939. Специално внимание се отделя на математическите изчисления и възможните манипулации при определяне на депутатските мандати.
  Монография
 избори, партии, мажоритарна, конституция, мнозинство, цар, парламент, пропорционална.


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  14695
 Тодор Галунов

6. Ганев, М., Адвокатски преглед, кн. 4, , с. 7, цит. с. 170 от книгата.

5. Иван Стойчев Винаров в ДИСЕРТАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕМА: ПРОПОРЦИОНАЛНАТА ИЗБОРНА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ (1912–2014), НА С. 101, ЦИТИРА С. 14; 23; 32-35;43; 67; 74-76; 88-165; 205; 211-218; 223 ОТ КНИГАТА

4. ас. д-р Тодор Панайотов, НБУ. „Предизборната кампания и парламентарните избори без партии. Българският опит“. http://ebox.nbu.bg/ssc14/view_lesson.php?id=14 – цитира с. 214 и 217. ми: „Избирателни системи и парламентарни избори в България (1919-1939 г.). Велико Търново, 2008, с. 214, 217.

3. Манолов, Г. Въведение в политическата наука, ISBN – 978 – 954 – 92776 – 8 – 5, цит. с. 283. …… 10 т.

1. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПАЗАР И ПАРТИЙНОТО ФИНАНСИ РАНЕ В БЪЛГАРИЯ Георги Л. Манолов, с. 87-89.

2. проф. д.п.н. Антоний Тодоров: „Граждани, партии, избори: България 1879-2009”, С., 2010, 588 с. цитира:с. 28,71,299.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/