Четвъртият държавен съд (1913-1923), издателство "Фабер", гр. В. Търново, 172 с. 1999; 2010; 2014. ISBN – 978 – 954 – 400 – 270 - 1.


Галунов, Тодор (1999) Четвъртият държавен съд (1913-1923), издателство "Фабер", гр. В. Търново, 172 с. 1999; 2010; 2014. ISBN – 978 – 954 – 400 – 270 - 1. издателство "Фабер", гр. В. Търново, 172 с. 1999; 2010; 2014. ISBN – 978 – 954 – 400 – 270 - 1.


 Анализират се механизмите на съдебно дирене срещу бившите министри от кабинетите на: Ив. Гешов, Ст. Данев и Ал. Малинов, управлявали през различни години от периода 1911-1918 г. Разглежда се и опитът чрез пряка демокрация да се върви към съдебно възмездие.
  Монография
 министри, отговорност, съд, конституция, закон, партии, БЗНС, Либерали, Демократи, Народняци


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  14694
 Тодор Галунов

3. Млъзев, Ив. Политологично-правни аспекти на императивния мандат. Имат ли нужда народните представители от депутатска неприкосновеност?. Дни на науката 2015, В. Търново, 2015, ISSN - 1314, с. 187-202, цит. на с. 192.

2. Стоян Танев НОВА БЪЛГАРИЯ В ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН ПРОЦЕС. ОТРИЦАТЕЛНИ ОБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВНИ ФАКТОРИ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОТО ЦИВИЛИЗОВАНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО КЪМ ХУМАНИЗЪМ И ПРОГРЕС (1878 – 1944) © Издателство „Фабер“, Историкии, т. 7 ISBN 978 619 00 0150 8

1. ст. н.с. д-р Йорданка Гешева В монографията „Парламентарните анкетни комисии по министерската отговорност 1884-1923”, С., 2003, 327 с. цитира: на с. 18, 89, 94-95, 112,115 „Четвъртият държавен съд”.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/