Методи за управление и анализ на информационния риск


Петрова, Мариана (2012) Методи за управление и анализ на информационния риск Издател, ВТУ, УниБИТ, бр.1-2, 2012, стр.39-45 2367-9158 (Online) ISSN1310-4624 (Print), COBISS.BG-ID 1120963556


 Information security according to ISO / IEC 27001:2006 ISMS is a combination of three elements: confidentiality, integrity, availability of information. It aims to protect the information resources of the organization without being in conflict with the safety of the personnel, the laws and regulations and generally accepted moral principles. The management of the information security and the information risk is a concept that contains the understanding, that the organization exists to provide services to the users according to their needs and to ensure the most cost-effective use of IT assets and information. The article discusses methods for risk analysis in accordance to ISO/IEC 27005:2009 – GRAMM, CRISAM, OCTAVE, EBIOS, МЕHARI, ARIMA.
  Статия
 Information security, risk management, analysis of information risk


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  14691
 Мариана Петрова

9. Емил Г. Попов. ЗАБЛУДИ и МИТОВЕ ЗА Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Сб. Статей XII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2019, т.3, с.220-228

10. М.Т. Димитров. ДЪЛБОКАТА МРЕЖА”ЗАПЛАХА ИЛИ ПОСЛЕДНАТА НИ НАДЕЖДА?. Сб. Статей XII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2019, т.2, 252 - 258

11. Цветослав Цанков, Найден В. Ненков. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ОТДАЛЕЧЕНИ КЛИЕНТИ В АРХИТЕКТУРАТА КЛИЕНТ-СЪРВЪР. Сб. Статей XII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2019, т.2, с.341-346

8. Pukala, Ryszard. IMPACT OF MACROECONOMIC FACTORS ON THE LIFE INSURANCE MARKET IN THE VISEGRAD COUNTRIES. Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management at Rzeszow University of Technology „Humanities and Social Sciences”, Research Journal 25 (3) 2018. p.263-276 p-ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918 Publisher: Publishing House of Rzeszow University of Technology Editorial Office: Rzeszow University of Technology, The Faculty of Management

4. Borisova, Olga. LEGAL REGULATION OF RISK IN THE USE OF NUCLEAR ENERGY IN BULGARIA, AKJ, Latvia, Administrative and Criminal Justice, Riga, Latvia, 2017 (1), pp. 54-58

5. SEVDALINA DIMITROVA, CHALLENGES OF THE SECURITY ENVIRONMENT BEFORE THE CORRELATION "RESOURCES-CABILITIES - EFFECTS", Nicolae Balcescu Land Forces Acad Sibiu, Sibiu, ROMANIA Date: JUN 15¬17, 2017 23ST INTERNATIONAL CONFERENCE THE KNOWLEDGEBASED ORGANIZATION Book Series: Knowledge Based Organization International Conference Volume: 23 Pages: 89-93 Published: 2017

6. Деяна Стефанова Йорданова, ЗА ИЛИ ПРОТИВ ЕЛЕКТРОННОТО ГЛАСУВАНЕ, X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово

7. Павлина Иванова Бакалова. ЗАЩИТА НА АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ. X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2017

2. Димитрова С., Костадинов К., Камарашев Н. УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА КАТО ОСНОВА ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. В сборнике: Инновации в технологиях и образовании. сборник участников IX Международной научно-практической конференции. КузГТУ, г. Белово, 2016. С. 133-136.

3. Ненков Н. В., Интелигентни системи, Монография, НИКО СП, Казанлък, 2016, ISBN-978-619-7145-09-0, с. 304

1. Ваня Банабакова, Управление на продажбите, ИК при НВУ„Васил Левски”, Велико Търново, 2013 г., ISBN 978-954-753-142-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/