Приоритети във външната политика на Египет след „арабската пролет”


Наама, Карим (2016) Приоритети във външната политика на Египет след „арабската пролет” сп. Международни отношения, бр. 2, 2016 г, София, стр.105-113. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss.BG-ID 1279244772).


 
  Статия
 
 Издадено
  14661
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/