Феноменът „Арабската пролет”: бъдещето на политическите промени в постреволюционния Близък Изток


Наама, Карим (2014) Феноменът „Арабската пролет”: бъдещето на политическите промени в постреволюционния Близък Изток Сп. Геополитика – София, бр. 3, 2014 г., стр. 62-69.Print ISSN 1312-4579


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  14657
 Карим Наама

2. Стоянова, О. Процесът на демократизация в държавите от Арабската пролет. Сборник от академични четения в памет на Проф. Кирил Шопов, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, ISBN 978-619-208-108-9

1. Стоянова, О. Арабската Пролет и Кралство Мароко. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Национален военен университет "Васил Левски", 2015, ISSN 2367-7481. Cobiss. BG-ID 1274531556

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/