Историко-философски поглед към частната собственост


Наама, Карим (2012) Историко-философски поглед към частната собственост сп. Социално-икономически анализи, кн. 5, 2012 г, ВТУ-Стопански факултет. В.Търново, стр. 3-14. Print ISSN 1313-6909 (Cobiss. BG- ID 1257972196)


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  14656
 Карим Наама

2. Бянов. Ив. Развитието на селското стопанство в ЕС и влиянието на общата селскостопанската политика, Изд. Ай анд Би“, Велико Търново 2019. ISBN 978-619-7281-56-9

1. Стефанов. Ц. „Пазарна стратегия и изграждане на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново.ISBN 978-619-00-0879-8. Изд. Фабер 2018. С.60. COBISS.BG-ID 1289603300

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/