Формиране на композиционни умения в учебната изобразителна дейност апликиране чрез междупредметна интеграция.


Гюлчев, Николай (2000) Формиране на композиционни умения в учебната изобразителна дейност апликиране чрез междупредметна интеграция. сп. Педагогически алманах, брой І-ІІ. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2000


 Взаимодействието между изобразителната дейност и двигателната активност на децата активизира детските представи, осигурява предпоставки за самопознание.
  Статия
 Изобразителна дейност, апликиране, статика и динамика.
 Издадено
  1465
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/