Предложението на Великотърновския университет за участие на проф. Иван Дуйчев в избора за академик по Средновековна история на България и Югоизточна Европа (1980)


Игнатова, Анка (2013) Предложението на Великотърновския университет за участие на проф. Иван Дуйчев в избора за академик по Средновековна история на България и Югоизточна Европа (1980) 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност „Архивистика и документалистика” в СУ „Св. Климент Охридски”. Университетски четения по архивистика. Т. ІІ. С., 2013, с. 214–219. Електронен вариант на публикацията: http://electronic-library.org/articlers/Article%200199.html


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 
  14633
 Анка Игнатова

3. Пенджекова-Христева, Р. Документални свидетелства за проф. Иван Дуйчев в архивите на бившите български специални служби. – В: Образование и наука – за личностно и обществено развитие. Сборник с доклади от национална научна конференция, посветена на 55-годишнината от създаването на Учителския институт в гр. Смолян и 20-годишнината от преобразуването му във Филиал на Прловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Книжка трета. Хуманитарни и обществени науки. Смолян, 2017, с. 245.

1. Анчова, К., М. Пискова. Два спомена за проф. Иван Дуйчев. // Известия на държавните архиви. София: Държавна агенция "Архиви", 2016, бр. 108 (2014 г.), с. 274. ISSN 0323-9780.

2. Анчова, К., М. Пискова. Дуйчев през оптиката на Държавна сигурност - Архивен преглед, 2016, №2, с. 40. ISSN 0204-8132

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/