Ликвидността на банковата система за периода 2011-2016 г. и новите ликвидни стандарти на Базел III


Цаневска, Венелина (2016) Ликвидността на банковата система за периода 2011-2016 г. и новите ликвидни стандарти на Базел III Сборник с научни доклади по научно-изследователски проект на тема „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси“, Ред. М. Видолова, Велико Търново, Ай анд Би, 2016, с. 52-61, ISBN: 978-619-7281-23-1


 В публикацията се проследява един от важните показатели в българската банковасистема за периода 2011-2016 г., а именно ликвидността. Тя е разгледана пред призмата на ликвидните активи в банковата система и коефициента на ликвидни активи. Специално внимание е отделено и на новите ликвидни стандарти от третото Базелско споразумение - Базел III.
  Доклад
 ликвидност, ликвидни активи, коефициент, ликвиден риск, нови ликвидни стандарти, Базел III


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  14555
 Венелина Цаневска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/