Лихвеният риск в банковата система на България


Цаневска, Венелина (2016) Лихвеният риск в банковата система на България Сборник с научни доклади по научно-изследователски проект на тема „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси“, Ред. М. Видолова, Велико Търново, Ай анд Би, 2016, с. 170-181,ISBN: 978-619-7281-23-1


 Настоящата разработка представя рисковия профил на банковата система през призмата на лихвения риск, като поставя акцент върху основните фактори, които оказват влияние върху него и управлението му. Внимание е отделно и на основните нормативни документи във връзка управлението на лихвения риск.
  Доклад
 лихвен риск, рисков профил, нетен лихвен марж, управление, банкова система, законова регламентация


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  14553
 Венелина Цаневска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/