Мястото за живеене в българската картина на света


Илиева, Мария (2016) Мястото за живеене в българската картина на света Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев. Ред. и съст. Ем. Недкова и Я. Пометкова. Русе: УИ „Ангел Кънчев“, 2016, 408-420. ISBN 978–954–712–696–1. COBISS.BG-ID 1277204708


 Изследването представлява лингвокултурен анализ на културната конотация на определени фрагменти от езиковата реалност. Материалът, с който се работи, са клиширани текстове - паремии и идиоматични изрази с компонент апелативите град и село, както и словесни асоциации. Анализите показват оценъчната конотативна рамка на двата апелатива, като дават основание за изводи в лингвокултурен план.
  Статия
 културна конотация, свободен асоциативен експеримент, паремия


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14546
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/