Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. Лингвостилистични анализи.


Илиева, Мария (2012) Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. Лингвостилистични анализи. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. ISBN 978–954–524–840–5 COBISS.BG-ID 1246048228


 Книгата интерпретира проблеми, свързани с функционирането на езика и т. нар. функционални стилове, като особено внимание се отделя върху езика на книжовно-разговорната реч и на художествената литература. Теоретичните бележки, както и упражненията към всеки един от разделите целят формиране на умения за лингвостилистичен анализ на текстове от петте функционални стила. Специално внимание се отделя на редактирането на текст. Включените лингвостилистични анализи на текстове онагледяват избрания от авторките изследователски модел.
  Учебник / Учебно помагало
 функционален стил, лингвостилистичен анализ, редактиране


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14545
 Мария Илиева

1. Ефтимова, А. Медиен език и стил: теория и съвременни практики. С.: УИ“Св. Климент Охридски“, 2014. ISBN 978-954-07-3718-8 COBISS.BG-ID 1267323876. Цит. с. 161.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/