За виното според българските идиоматични изрази


Илиева, Мария (2016) За виното според българските идиоматични изрази Małe przyjemności: katalog słowiański. Krakow 2016, 323 – 332. Pod red. Elżbiety Solak, Barbary Popiołek i Bojany Todorović. ISBN 978-83-65432-34-6


 В изследването се наблюдава мястото на виното в българската картина на света посредством лингвокултурен анализ на идиоматични фрази. Прави се кратък преглед на историята на виното и винопроизводството по българските земи, като интересът се мотивира с участието му в различни религиозни и традиционни ритуали. Констатират се нагласите на българите към двете основни алкохолни напитки - виното и ракията. Мястото на виното в картината на света на българите е интерпретирано през призмата на базисните семиологични опозиции мъжко/ женско, сакрално/ профанно, героично/ делнично, добро/ лошо. В края се правят изводи за културната конотация на апелатива вино.
  Статия
 картина на света, културна конотация, идиоматични изрази, базисни семиологични опозиции


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14543
 Мария Илиева

1. Даниела Константинова. Към въпроса за концепта вино в българския и в словашкия език (върху материал от фразеологията и паремиологията). В: LIMES SLAVICUS 3. Културни концепти на славянството. Ред. С. Цанов. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2018, с. 13 – 23. ISSN 2603-3127 (Print) ISSN 2603-3135 (Online) COBISS.BG-ID 1286265572 цитатите са на стр. 16 и 20

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/