Опозицията свое/чуждо в българската езикова картина на света.


Илиева, Мария (2015) Опозицията свое/чуждо в българската езикова картина на света. Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku. Pod red. Haliny Mieczkowskiej, Elżbiety Solak, Przemysława Fałowskiego , Natalii Palich. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, 267 – 274. ISBN 978-83-233-3858-1


 Изследването проучва семиологическата опозиция свой/ чужд в българската картина на света. Опозицията се приема за базисна, защото всички останали опозиции могат да бъдат разгледани през нейната призма. Интерпретацията се прави въз основа на езиков материал на няколко равнища. Първото е местоименните употреби. Местоименията като категоризиращи думи препращат към картината на света, регистрирана в съответния език, чиито фрагменти могат да се открият при проучване на техните употреби в речта. Следи от наблюдаваната опозиция се откриват при анализа на системата от глаголни времена, както и на специфичните за българския език несвидетелски форми. В края се прави и стилистична интерпретация на наблюдавана опозиция.
  Статия
 картина на света, семиологически опозиции, местоимения, несвидетелски форми


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14542
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/