Книговедски публикации в периодичния печат през Възраждането – начален период на българското книгознание. // [Двадесет и пет] 25 години факултет „Математика и информатика” : Юбилейна научна конференция. – В. Търново, 2015, с. 158-163. (DVD)


Радева, Живка (2015) Книговедски публикации в периодичния печат през Възраждането – начален период на българското книгознание. // [Двадесет и пет] 25 години факултет „Математика и информатика” : Юбилейна научна конференция. – В. Търново, 2015, с. 158-163. (DVD) Велико Търново


 В епохата на Възраждането книжовните процеси достигат непозната активност, превръщат се в опора и осъзната потребност за българите. В тази обстановка приносите в областта на книгознанието се измерват с публикации в периодичния печат, които се отличават с тематичното си разнообразие и документират постижения в полето на книгата и четенето.
  Статия
 Българско възраждане, периодичен печат, книгознание, книжовни процеси.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14536
 Живка Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/