Библиотечните издания и достъпът до книжовното наследство. Традиции и промени. // Достъп до книжовното културно-историческо наследство чрез библиотеките : Национална кръгла маса, посветена на 155-годишнината от създаването на Габровската библиотека : Габрово, РБ „Априлов-Палаузов“, 26-27 октомври 2016 г. : РБ „Априлов-Палаузов“.


Радева, Живка (2016) Библиотечните издания и достъпът до книжовното наследство. Традиции и промени. // Достъп до книжовното културно-историческо наследство чрез библиотеките : Национална кръгла маса, посветена на 155-годишнината от създаването на Габровската библиотека : Габрово, РБ „Априлов-Палаузов“, 26-27 октомври 2016 г. : РБ „Априлов-Палаузов“. Габрово


 Издателската политика на българските библиотеки осигурява достъп до книжовното и документалното наследство; обогатява регионалното и националното познание; връща в обществената комуникация забравени извори и ги превръща в отправна точка за бъдещи изследователски проекти.
  Доклад
 библиотеки, издания, книжовно-документално наследство.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Непубликувано
  14535
 Живка Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/