Книгознание във време на преход. // Историография на преходите : Национална научна конференция. - В. Търново, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 15-16 окт. 2015.


Радева, Живка (2018) Книгознание във време на преход. // Историография на преходите : Национална научна конференция. - В. Търново, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 15-16 окт. 2015. Велико Търново


 Технологиите и новият ритъм на живот променят книгата и четенето. Към това изследователско поле са насочени монографии, студии и статии по проблеми, свързани с новите прояви на библиофилство, новите носители на информация, новите полиграфически възможности, свързването на книгоиздаването със социологията, психологията, демографията, икономиката. Значим принос към книгознанието в преход имат университетите, които разполагат с подготвени изследователи и работещи издателства, организират научни конференции и семинари, посветени на книгоиздаването и масовите комуникации, на четенето и опазването в условията на глобалната информационна среда.
  Статия
 книгознание, книгоиздаване, време на преход.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Под печат
  14534
 Живка Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/