Книгоиздаване и книгознание през Възраждането : Към въпроса за книжовните приоритети на българите. // Трудове на ВТУ : Обществени комуникации и информационни науки. – Т. 7 [за 2015 г.]. – В. Търново, 2016, с. 89-116. ISSN 2367-8135


Радева, Живка (2016) Книгоиздаване и книгознание през Възраждането : Към въпроса за книжовните приоритети на българите. // Трудове на ВТУ : Обществени комуникации и информационни науки. – Т. 7 [за 2015 г.]. – В. Търново, 2016, с. 89-116. ISSN 2367-8135 Велико Търново


 В епохата на Възраждането книжовните приоритети на българите са свързани с нуждата от просвета и популяризиране на успешните издателски практики. Това се отнася с пълна сила за последните предосвобожденски години, когато е придобит опит в авторството, в съставителството, в преводаческата дейност. Студията разкрива разнообразието от книговедски публикации с принос за ускореното обществено и духовно развитие на българите.
  Студия
 Българско възраждане, книгоиздаване, книгознание, книжовни процеси.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14533
 Живка Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/